การประชุมแนวทางเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560

โพสต์23 เม.ย. 2560 20:47โดยกีรติ หมื่นใจ
นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานโรงเรียนบ้านล่องแพ โรงเรียนบ้านเลโคะ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โรงเรียนบริพัตรศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ตลอดจนตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการประชุมแนวทางเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560 และติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนล่องแพวิทยา จากดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

และในวันที 19 เมษายน 2560 นายสมภูมิธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ และนำคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมการสร้างหอพักนอนนักเรียน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ภาพเพิ่มเติม...
Comments