การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คร้ังที่ 2 / 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 19:33โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายนายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คร้ังที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments