การประชุมเชิงปฏิบัติการนิสัยรักการอ่าน

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:19โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2561 01:33 ]

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้บูรณาการสู่การเรียนรู้ยุคโลกแห่งนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561 โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนสนับสนุนการผลิต จัดหา และการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งในส่วนของภาคเช้า เป็นกิจกรรมของชมรมรักการอ่าน โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา และในส่วนของภาคบ่ายเป็นการผลิตสื่อต่างๆ ที่ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนต่อไป ภาพเพิ่มเติม

Comments