การนิเทศติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร

โพสต์28 ม.ค. 2562 02:07โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน โดยมีนายก่อเกียรติ สอนสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพซอ, คณะกรรมการสถานศึกษา,นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรที่รับผิดชอบ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ณ โรงเรียนบ้านโพซอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments