การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

โพสต์1 ก.ค. 2561 04:56โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา" ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments