การโครงการอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" พ.ศ.2560

โพสต์26 มิ.ย. 2561 19:36โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 18 มิ.ย. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จัดโครงการอบรม"ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments