การฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:37โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 333 คน แบ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 37 คน และลูกเสือ จำนวน 396 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และวิทยากรจาก สมาคมลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับเกียรติจากผู้แทนนายอำเภอแม่ลาน้อยเป็นประธานในพิธี ภาพเพิ่มเติม...
Comments