การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C )

โพสต์7 ต.ค. 2561 20:03โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C ) รุ่นที่ 2/2561 ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดอบรมโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชกาาครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจจุดมุ่งหมาย ว้ตถุประสงค์และวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 2. เพื่อใหผู้บังคับบัญชาลูกเสือ สามารถวางแผนดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือตามแนวทางการฝึกอบรมแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments