การดำเนินการต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์1 พ.ย. 2561 02:23โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วยครูตามโครงการพระราชดำริ 7 อัตรา,ครูประจำโรงเรียนพักนอน 6 อัตรา,ครูขาดแคลดขั้นวิกฤติ (ตชด.) 9 อัตรา,นักการภารโรง 33 อัตรา, นักการภารโรง (SP2) 10 อัตรา และพนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง) 23 อัตรา รวมจำนวน 88 อัตรา โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1.การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. การประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม 3. การจัดทำบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบบหมายให้เป็นกิจวัตร 4. การดำรงตนอยู่ในชุมชนซึ่งมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม และ 5. การปฏิบัติหน้าที่โดยให้ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments