การแจกคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

โพสต์9 มิ.ย. 2559 01:47โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2559 01:47 ]
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ดำเนินการแจกคู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันใช้สารเสพติด และใช้ในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินโครงการ
ฯ ตามคู่มือฯ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ออกตรวจเยี่ยมประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ติดตาม ประสานให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ประเมินผล และสรุปรายงานให้กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลักทราบผลการดำเนินงาน โดยมีมาตรการเสริมแรง สร้างขวัญและกำลังใจ เช่น การประกวด การประกาศ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ภาพเพิ่มเติม