การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โพสต์26 มิ.ย. 2561 19:25โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งมีประธานศูนย์เครือข่ายพัฒาคุณภาพการจัดการศึกษา จำนวน 21 ศูนย์เครือข่าย ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน โดยมีมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับ สนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตามบันทึกข้อตกลง สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ณ หอประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments