ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์4 ก.ค. 2564 21:52โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา ภาลสุวัจนานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.15 นางสาวศิริพร วันวา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศธภ.15 นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อ.สบเมยจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนที่อยู่ในถิ่่นทุรกันดารและชายขอบ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการยกระดับความปลอดภัย ให้มีความมั่นใจในสุขอนามัย ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศบค.จังหวัด อย่างเคร่งครัด
++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายสุรพล ศรีศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายภีมม์เนศ คงคาใส ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ นายชัชวาลย์ แตงกล่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายเจนตะวัน ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์แม่ยวม-แม่คง และผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์สาลวิน ร่วมให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้  ภาพเพิ่มเติม

Comments