"เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"

โพสต์4 ก.ค. 2564 21:49โดยsneeporn wongnoi
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ
.
.
+++นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายสุรพล ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน"
.
.
โดยมีเป้าหมายดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
+++เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนในระดับห้องเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง  ภาพเพิ่มเติม

Comments