ค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดินช่อสะอาดต้านทุจริต"

โพสต์21 ส.ค. 2562 20:32โดยปิติพล ปราบเหตุ   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 20:33 ]
วัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวเปิดค่ายกิจกรรมค่ายเยาชน"คนดีของแผ่นดินช่อสะอาดต้านทุจริต" (โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต100%) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สำหรับการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้มีความรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต พอเพียงเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และนักเรียนมีคุณลักษณะด้านทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นครูผู้สอนและนักเรียนจากโครงการโรงเรียนสุจริตจำนวน 110 คน ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม ภาพเพิ่มเติม 
Comments