งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:32โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 26 ก.ย. 2561 21:34 ]

วันที่ 27 - 28 กันยายน 2561 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน" ปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี 1.เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม การงานพื้นฐานอาชีพ และกิจกรรมลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และแสดงออกซึ่งความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม การงานพื้นฐานอาชีพ และกิจกรรมลูกเสือในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
3.เพื่อให้ครูผู้สอน ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน และนำเสนอผลงานที่ดีเด่นที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ให้ปรากฏแก่สาธารณชน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และพี่น้องประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียน การแข่งขันทักษะทางด้านต่าง ๆ และร่วมเป็นกำลังให้ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 กันยายน 2561 ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments