การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์26 มิ.ย. 2561 20:13โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 20:14 ]

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 โดยมี นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ที่มีความตั้งใจที่จะลดระดับปัญหายาเสพติด รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 โดยกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 1: การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เป้าหมายคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ และกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มวัยรุ่น ให้ดำเนินการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาส และมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีลูกเสือรวมจำนวนทั้งสิ้น 265 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments