สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ดำเนินการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2557 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมบัวตอง โดยมี นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธี รูปทั้งหมด