กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์11 มิ.ย. 2561 00:50โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 19:24 ]

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ทำกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมกับมอบนโยบาย และแจ้งข้อราชการ ดังนี้ 1.ข้อราชการจากท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการออกตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ได้แจ้งให้คณะที่ออกตรวจติดตาม ได้บันทึกภาพและนำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ 2.การเดินทางมาราชการของท่าน ดร.สมเกียรติ ชอบผล ทีปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2561 ลำดับสุดท้ายได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่สำคัญของชาติไทย ณ บริเวณอาคารห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments