สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม