Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:41โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นการนำกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณตามหลักการสำคัญ 5 ประการ ประกอบด้วย กระบวนการที่ทำทั้งโรงเรียน ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ให้โอกาสทุกคนร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนต้องทำอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อมุ่งให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไปพร้อมกับมีอุปนิสัยทีดีงามติดตัวไปตลอดชีวิต ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง" ซึ่งมีโรงเรียนต้นแบบจากศูนย์เครือข่ายฯ จำนวน 21 โรงเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม
Comments