กองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์19 มิ.ย. 2563 00:01โดยJirawat Kitsawang


วันที่ 19 มิถุนายน 2563 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ประธานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:59โดยJirawat Kitsawang


วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:56โดยJirawat Kitsawang


วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมสาละวิน ภาพเพิ่มเติม

การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:51โดยJirawat Kitsawang


วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ พร้อมด้วย นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาการพิเศษ ได้รับมอบหมาย จากนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อนเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเลขาธิการ กพฐ.มอบหมายให้ นางสุวารี เคียงประพันธ์ และนางอรนุช มั่งมีสุขศิริ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งโรงเรียนได้เตรียมมาตรการและแนวทางปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ มาตรการป้องกันปัญหาขาดแคลนอาหารในช่วงปิดภาคเรียนยาวนาน มาตรการระยะที่ 2 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Off Line และระยะที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ทั้งนี้ มาตรการและแนวการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประชุมการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:47โดยJirawat Kitsawang


วันที่ 16 มิถุนา่ยน 2563 เวลา 13.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินและจัดทำ
รายละเอียดคะแนนองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 3 / 2563
ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม

รับผู้ตรวจราชการฯ

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:45โดยJirawat Kitsawang


วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำทีมบริหาร ข้าราชการ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ประชุมทีมบริหาร

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:39โดยJirawat Kitsawang


วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ซึ่งกำหนดประชุมทุกวันพุธ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการสพฐ.

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:36โดยJirawat Kitsawang


วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะศึกษา นิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี และคณะผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ภาพเพิ่มเติม


การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:33โดยJirawat Kitsawang


ภาพบรรยากาศวันแรกการรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ภาพเพิ่มเติม

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรร จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2563 23:30โดยJirawat Kitsawang


วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรร จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมมอบนโยบายการบริหารการศึกษา และแนะนำบุคลากรในสังกัดรายใหม่ ได้แก่นายฉันท์ชนก ฤดีนฤกูล พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 888