อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล ฯ

โพสต์โดยsneeporn wongnoi   [ อัปเดต ]

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลโครงการ การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมิินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2          ภาพเพิ่มเติม
กิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์โดยsneeporn wongnoi

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทุกคน ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รวมถึงการกล่าวปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อรณรงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต" ซึ่งเป็นกิจกรรมทีึ่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรักสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมพบปะพูดคุย แจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงานที่จะต้องดำเนินการในสัปดาห์นี้ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ และได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จำนวน 3 ราย ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม


ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2563

โพสต์โดยsneeporn wongnoi

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สำหรับกรรมการคุมสอบ และกรรมการกลางประจำสนามสอบ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อสร้างความตระหนัก บทบาท หน้าที่และแนวทางในการดำเนินการบริหารการสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ ของสทศ. โดยมีนางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณในการคุมสอบ และนางสาวปรียานุช อุปถัมป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน และให้ความรู้คำแนะนำ และชี้แจงในบทบาทหน้าที่ในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติม

การประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแม่หลุย

โพสต์โดยsneeporn wongnoi

นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนแม่หลุย
+++ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ภาพเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ โรงเรียนล่องแพวิทยา

โพสต์5 มี.ค. 2564 00:17โดยsneeporn wongnoi

นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา
+++ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ภาพเพิ่มเติม


ประชุมทีมบริหาร สพป.มส2

โพสต์3 มี.ค. 2564 19:48โดยsneeporn wongnoi

วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานร่วมกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา และแนวทางการบริหารการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม

การประเมินสัมฤทธิผล ฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฯ

โพสต์3 มี.ค. 2564 19:46โดยsneeporn wongnoi

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางพุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานกรรมการ นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 กรรมการ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง-ลำพูน กรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ รับฟังการนำเสนอและรับการให้คำปรึกษา ชี้แนะและแนะนำ ในการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้รับการประเมินจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1.นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 2.นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ 3.นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งมีนายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ประธานศูนย์บริหารการจัดการศึกษา ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ภาพเพิ่มเติม

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในโครงการพระราชดำริ ฯ

โพสต์3 มี.ค. 2564 19:42โดยsneeporn wongnoi   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 19:44 ]

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในโครงการ พระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี พึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเพื่อสนองพระราชปณิธานและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์3 มี.ค. 2564 19:39โดยsneeporn wongnoi

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทุกคน ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รวมถึงการกล่าวปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อรณรงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต" ซึ่งเป็นกิจกรรมทีึ่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรักสามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมพบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการของแต่ละกลุ่มงานให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

โพสต์3 มี.ค. 2564 19:36โดยsneeporn wongnoi

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2564 เพื่อแจ้งข้อราชการและแนว ทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สอด คล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และแจ้งข้อราชการ ในการนำไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร   ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 1030