โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

โพสต์12 ก.ค. 2561 21:09โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ่อมแซมบำรุงไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์12 ก.ค. 2561 03:06โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมนี้ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้วย ภาพเพิ่มเติม

การตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์12 ก.ค. 2561 02:42โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสบเมย และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ภาพเพิ่มเติม

การขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์12 ก.ค. 2561 02:27โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยขอขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเรียนที่ 1/2562 พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน 3 จังหวัด คือแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ภาพเพิ่มเติม

การประชุมการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือฯ

โพสต์9 ก.ค. 2561 02:18โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 /โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสาละวินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:57โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนายธีธัช สุขสะอาด เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ที่เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

โพสต์9 ก.ค. 2561 01:15โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.ุสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคุณวิเชน โพชนุกุล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ และคณะที่เดินทางมานิเทศ ติดตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 ณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์9 ก.ค. 2561 00:30โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ การไหว้พระสวดมนต์ การยืนสงบนิ่งเพื่อทำสมาธิ การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในการนี้ได้มีการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต และมอบนโยบาย ดังนี้ 1.กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตให้ดำเนินการต่อเนื่อง 2.ขอให้ทุกกลุ่มงานแจ้งระยะเวลาในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เและขอให้งดเว้นการจัดโครงการในวันทำงานปกติ 3.การส่งกำลังใจให้กับภารกิจการช่วยเหลือนักเตะเยาวชนที่ถ้าหลวง 4.เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบวินัยให้เคร่งครัด ต่อจากนั้น นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ แจ้งข้อราชการเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณฯ (ระดับศูนย์เครือข่ายฯ)

โพสต์8 ก.ค. 2561 02:18โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ทุกโรง มีความรู้ เข้าใจกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อให้ครูแกนนำ ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ ภูมิใจในการทำความดี และร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ความต่อเนื่องและยั่งยืน ภาพเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณฯ (ระดับศูนย์เครือข่าย)

โพสต์7 ก.ค. 2561 11:48โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้นแบบ
ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 อำเภอ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ทุกโรง มีความรู้ เข้าใจกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อให้ครูแกนนำ ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ ภูมิใจในการทำความดี และร่วมสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ความต่อเนื่องและยั่งยืน ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 363