โครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสบเมย "ทิศทางการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษาในอำเภอสบเมย"

โพสต์30 พ.ค. 2562 23:48โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสบเมย เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาและการบริหารสถานศึกษาในอำเภอสบเมย" โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมนี้ได้แจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอสบเมย ภาพเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

โพสต์29 พ.ค. 2562 01:10โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์การประชุมฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ

โพสต์29 พ.ค. 2562 01:06โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์29 พ.ค. 2562 01:04โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต โดยกำหนดให้มีกิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระการทำสมาธิ และกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมนี้ได้มอบนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การสัมมนาการจัดการศึกษาเขตพื้นที่รูปแบบเขตพื้นที่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาแม่ฮ่องสอน

โพสต์29 พ.ค. 2562 01:01โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดการศึกษาเขตพื้นที่รูปแบบเขตพื้นที่นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.และ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครูพี่เลี้ยงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

โพสต์23 พ.ค. 2562 20:09โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ครูพี่เลี้ยงด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยในศูนย์การเรียนรู้ตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวันเรียนนอกโรงเรียน (สานฝันโครงการสมเด็จพระเทพฯ) ครูตามโครงการพระราชดำริ ให้มีความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ และแนวปฏิบัติของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ

โพสต์23 พ.ค. 2562 20:06โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประเมินตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ประชุมแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดาร

โพสต์23 พ.ค. 2562 20:00โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุม แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดาร ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ภาพเพิ่มเติม

ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

โพสต์23 พ.ค. 2562 19:53โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30น. ได้เกิดฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้อาคารเรียนและห้องประชุมของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 หลายแห่งได้รับความเสียหาย ในการนี้ นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ลงพื้นที่ติดตามและกำชับให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบอย่างเร่่งด่วนต่อไป ภาพเพิ่มเติม

คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมฯ ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในสังกัด

โพสต์23 พ.ค. 2562 19:48โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


สืบเนื่องจากที่ สพฐ. มีนโยบายในการออกตรวจติดตามโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ออกติดตามการเตรียมความพร้อมฯ ของโรงเรียนในสังกัดระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2562 เพื่อช่วยดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ เช่น ความพร้อมด้านอาคารเรียน ห้องเรียน สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ระบบไฟฟ้า ประปา การป้องกันจุดเสี่ยงในโรงเรียน และเพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งที่มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการได้อย่างเรียบร้อย ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 687