พลังความสามัคคี

โพสต์31 มี.ค. 2563 20:59โดยsneeporn wongnoi


วันที่ 30 มีนาคม 2563 นางสาวกัญญาพัชร. พงษ์ดี รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้าง ช่วยกันเก็บก้อนหินเพื่อนำมาใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์รอบๆสำนักงานให้เกิดความสวยงาน นอกจากบริเวณสำนักงานจะสวยงามแล้ว ยังทำให้เห็นว่าองค์กรมีความเป็นหนึ่งเดียว มีพลังแห่งรัก. สามัคคี ความพร้อมเพรียง กลมเกลียว และความปรองดองกันของบุคลากรอีกด้วย   ภาพเพิ่มเติม

โครงการทำอิฐบล็อกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

โพสต์31 มี.ค. 2563 20:55โดยsneeporn wongnoi


วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง. ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 นำข้าราชการ และลูกจ้าง กลุ่มอำนวยการ ทำอิฐบล็อกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ซึ่งได้สื่อให้เห็นถึงพลังความรัก ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง กลมเกลียว ความปรองดองกันของบุคลากรในหมู่คณะ ณ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2   ภาพเพิ่มเติม

ส่งกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สู้วิกฤตโควิด-19

โพสต์31 มี.ค. 2563 20:45โดยsneeporn wongnoi


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอส่งกำลังให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สู้วิกฤตโควิด-19   ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์26 มี.ค. 2563 21:28โดยsneeporn wongnoi


วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเข้าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   ภาพเพิ่มเติม

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference

โพสต์25 มี.ค. 2563 20:32โดยsneeporn wongnoi


วันอังคาร ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำทีมบริหาร. เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม

ประชุมทีมบริหาร

โพสต์25 มี.ค. 2563 19:53โดยsneeporn wongnoi


วันพุธ ที่ 25 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ซึ่งมีการจัดการประชุมในทุกสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิ ภาพประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม

ร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โพสต์22 มี.ค. 2563 22:18โดยsneeporn wongnoi


วันที่ 23 มีนาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)โดยการตรวจคัดกรองข้าราชการ บุคลากรทาง การศึกษา ลูกจ้าง และผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ จุดคัดกรอง เพื่อวัดอุณหภูมิในร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อโรค ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 

ประชุมกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

โพสต์17 มี.ค. 2563 01:06โดยsneeporn wongnoi   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2563 01:07 ]วันที่ 17 เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ประธานประชุมกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม

เปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านดงใหม่

โพสต์16 มี.ค. 2563 01:33โดยsneeporn wongnoi


วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมงานทำบุญมอบอาคารเรียน "ปัญญา จน.ทสโร" และห้องสมุด"อมรเวท" ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียนจากศูนย์ปฏิบัติธรรมชมรมยุวล้านนา(องค์กรสาธารณประโยชน์) นำโดยพระกฤษณะชัย ประธานศูนน์ฯ และคณะเจ้าภาพ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงใหม่ อำเภอแมล่าน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมหน้าเสาธง

โพสต์16 มี.ค. 2563 00:13โดยsneeporn wongnoi


วันจันทร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำข้าราชการ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง. แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 854