ประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ

โพสต์13 ม.ค. 2562 19:43โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประเมินให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

เปิดงานวันเด็กประจำปี 2562

โพสต์13 ม.ค. 2562 18:04โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.แม่สะเรียง ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากคณะสายธารแห่งธรรม บุคคล ห้างร้าน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ภาพเพิ่มเติม

การมอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีฉุกเฉินเดือดร้อน

โพสต์13 ม.ค. 2562 17:57โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2) ให้กับ ด.ญ.มนัญชยา ไพโรจน์วิรุฬห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ,ด.ญ.แคทรียา จอมแกล้วกล้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเด็กหญิงเจียรไนร์ จอมแกล้วกล้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดเหตุุเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 และในการนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,000 บาท ให้กับ ด.ญ.ณัชนิชา อมรใฝ่นวล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีเกิดเหตุุเพลิงไหม้บ้านเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ภาพเพิ่มเติม

ประชุมทีมงานบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์8 ม.ค. 2562 01:04โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทีมงานบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการและมอบหมายภารกิจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1.การเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของ รมว.และ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ 2.การเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และงานวันครู ประจำปี 2562 3.การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 4. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมพิจารณางบประมาณ โครงการเร่งด่วนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่อ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ร่วมประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

โพสต์8 ม.ค. 2562 01:00โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ร่วมประชุมเตรียมการลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ชั้น 2 จังหวัดลำปาง ภาพเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการ

โพสต์8 ม.ค. 2562 00:50โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี โดยกลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพพลานามัย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ได้นิมนต์มาพระสงฆ์มาบรรยายธรรมะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเรืองของอิทธิบาท 4 และกิจกรรมนันทนาการ มีการแข่งขันกีฬาและการละเล่นกีฬาพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ณ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ร่วมประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย

โพสต์8 ม.ค. 2562 00:47โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

มอบโอวาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

โพสต์8 ม.ค. 2562 00:40โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบโอวาทให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 ราย ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561

โพสต์1 ม.ค. 2562 00:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจันทร์ วังกัลยา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านภัยยาเสพติด อำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2561 โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้การแข่งขันกีฬา-กรีฑาฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคี และพัฒนาทักษะด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งใ้ห้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อ.สบเมย ปี 2561

โพสต์1 ม.ค. 2562 00:31โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน เยาวชน อำเภอสบเมย ประจำปี 2561 โดยมีนายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 570