การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาให้สัญชาติไทยและการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย

โพสต์9 ม.ค. 2561 17:47โดยปิติพล ปราบเหตุ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาให้สัญชาติไทยและการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย วันที่ 7มกราคม 2560 ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 
 ภาพเพิ่มเติม...

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

โพสต์9 ม.ค. 2561 17:38โดยปิติพล ปราบเหตุ   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 17:45 ]

นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
 ภาพเพิ่มเติม...

งานวันศรีนครินทร์ น้อมรำลึกสมเด็จย่า

โพสต์1 ส.ค. 2560 01:46โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายจันทร์ วังกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในงานวันศรีนครินทร์ น้อมรำลึกสมเด็จย่า ซึ่งมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ภายในงานมีการประกอบพิธีสงฆ์ และมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ภาพเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการ

โพสต์16 ก.ค. 2560 21:09โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ต้อนรับคณะทำงานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teams : RT) โรงเรียนคุณธรรม ระดับเขตตรวจราชการ เพื่อทำหน้าที่นิเทศ และช่วยเหลือโรงเรียนที่ต้องการรับการนิเทศอย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...

การประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 21:03โดยกีรติ หมื่นใจ   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2560 21:23 ]

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสาละวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...

การฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:37โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา (ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 333 คน แบ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 37 คน และลูกเสือ จำนวน 396 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และวิทยากรจาก สมาคมลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับเกียรติจากผู้แทนนายอำเภอแม่ลาน้อยเป็นประธานในพิธี ภาพเพิ่มเติม...

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:33โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 14 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ ณ บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภาพเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:31โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มวัยเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนจากปัญหาการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 2 อำเภอสบเมย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 450 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 150 คน 
รุ่นที่ 1 อำเภอแม่สะเรียง ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง)
รุ่นที่ 2 อำเภอสบเมย ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
รุ่นที่ 3 อำเภอแม่ลาน้อย ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ รู้ทันกลยุทธในการค้ามนุษย์ พร้อมกับรู้จักเอาตัวรอดไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณ จากเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

การประชุมคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พศ.2561 , ครูปูชนียบุคคลและครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:29โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 พศ.2561 , ครูปูชนียบุคคลและครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2560

โพสต์16 ก.ค. 2560 20:27โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้มีการมอบนโยบายด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายการศึกษาของรัฐบาล อีกทั้งยังได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่พักอาศัยประสบอัคคีภัย

โดยกองทุนช่่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนฉุกเฉิน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

1-10 of 260