การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร

โพสต์12 พ.ย. 2561 20:21โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร

โพสต์12 พ.ย. 2561 20:10โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:38โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ดำเนินการแล้วตามยุทธศาสตร์และกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ร่วมประชุมผ่านระบบ Tele Conferrence

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่านระบบ Tele Conference ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานด้านระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 3)

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:30โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนซึ่งทำการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพเพิ่มเติม

การประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:25โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2561 00:43 ]

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการปรชุมเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการเกลี่ยอัตรากำลังให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:21โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท เพื่อสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติระเบียบปฏิบัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหากได้รับการจัดสรรงบประมาณ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 2)

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:18โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ภายในบริเวณสนามการแข่งขันประเภทต่าง ๆ นักเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างสมประสบการณ์ และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งใจ # งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภาพเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:11โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกี่ยรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมนี้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

โพสต์12 พ.ย. 2561 00:01โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันประเภทต่าง ๆ บริเวณภายในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมการแสดงโขน การแสดงความสามารถด้านอื่น ๆ และการเล่นดนตรีของนักเรียนโดยทั่วกัน ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 511