ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564

โพสต์2 มิ.ย. 2564 01:18โดยsneeporn wongnoi

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564 เพื่อรับทราบข้อราชการจากสพฐ. และแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัด การดำเนินงาน จากนั้นประชุมทีมบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม

ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและคณะ

โพสต์2 มิ.ย. 2564 01:15โดยsneeporn wongnoi

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและคณะ เนื่องในโอกาส ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล นิติกรชำนาญการ โอนย้ายมาปฏิบัติราขการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2
.
.
+++ทั้งนี้ ได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร โดยให้ทำงานอย่างมีความสุข ยึดทางสายกลาง ภายใต้ค่านิยมองค์กร "ยิ้มไหว้แจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม"  ภาพเพิ่มเติม

การประขุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์2 มิ.ย. 2564 01:11โดยsneeporn wongnoi


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประขุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา และบริบทการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และประกาศใช้เป็นแนวทางการในการคัดเลือก ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  ภาพเพิ่มเติม

ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564

โพสต์2 มิ.ย. 2564 01:07โดยsneeporn wongnoi

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 โดยใช้การประชุมทางไกลออนไลน์ ด้วยระบบ Video Conference เพื่อมอบนโยบาย ข้อราชการต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้เน้นย้ำให้โรงเรียนเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยประเมินตนเองตามแบบประเมิน สำหรับสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามเกณฑ์การประเมิน 44 ข้อ ให้ทำตามมาตรฐานที่ได้เคยปฏิบัติมาอย่างมีประสิทธิภาพ
.
.
#จากนั้นได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่สูญเสียคุณแม่รอง แสนวิจิตร ผู้เป็นมารดาอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวน กลับ ภาพเพิ่มเติม

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2564

โพสต์2 มิ.ย. 2564 01:03โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรับฟังข้อราชการ จากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่อง สอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม

ประธานการประขุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โพสต์2 มิ.ย. 2564 00:54โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประขุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม


ประชุมการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์25 พ.ค. 2564 02:56โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อร่วมกัน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ภาพเพิ่มเติม


ประชุมสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ฯ

โพสต์25 พ.ค. 2564 02:51โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เทศบาลเมืองยวมใต้

โพสต์25 พ.ค. 2564 02:47โดยsneeporn wongnoi

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการนางชมกฎ อินทัศน์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายสุรพล ศรีศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม การจ้ดการศึกษา นางสาวศันสนีย์ แตะยา รักษาการในตำแหน่งผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนายภีมม์เนศ คงคาใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองยวมใต้ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ เทศบาลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผอ.โรงเรียน

โพสต์25 พ.ค. 2564 02:41โดยsneeporn wongnoi

ะหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ โดยมีความสามารถในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าด้านวิชาการ ด้านงาน รวมถึงด้านการเก่งคนอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากนายธนกฤต ฟุุ้งกิตติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการ และนายธวัช โลกา ผอ.โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 1102