12 สิงหาคม 2563

โพสต์13 ส.ค. 2563 21:21โดยsneeporn wongnoi


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลแม่สะเรียง   ภาพเพิ่มเติม

เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์13 ส.ค. 2563 21:14โดยsneeporn wongnoi

  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 360 องศา โดยติดตามฯ ดำเนินการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม โดยการ นำของนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และทีมบริหาร ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางในการนิเทศในครั้งนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 สาย และตรวจเยี่ยม นิเทศฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง โรงเรียนบ้านแม่จอ โรงเรียนบ้านแม่โถ โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ โรงเรียนบ้านส้มป่อย โรงเรียนบ้านแม่อมลาน โรงเรียนบ้านป่าแก่ โรงเรียนบ้านฟักทอง โรงเรียนบ้านแม่ขีด โรงเรียนบ้านแม่นาจาง โรงเรียนบ้านกอกหลวง โรงเรียนบ้านหนองม่วน และโรงเรียนใกล้เคียง  ภาพเพิ่มเติม

เยี่ยมนักเรียนทุน

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:59โดยsneeporn wongnoi

ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 ดร.ประภาศรี รัชตะปีติ ได้เยี่ยมนักเรียนทุน ประจำปี 2563 ซึ่งได้ประสานกับผู้ใหญ่ใจดี และเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนประพฤติดี แต่ยากจน ประจำปี 2563 ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 111 ทุน ให้กับนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน และให้แนวทางในการใช้จ่ายทุนการศึกษากับนักเรียนทุน ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา, โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง),โรงเรียนสบเมยวิทยาคม,โรงเรียนสังวาลย์วิทยา, โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย, โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง,โรงเรียนบ้านอมพาย,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21,โรงเรียนบ้านละอูบ,โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน,โรงเรียนแม่สะเรียง (บริพัตรศึกษา),โรงเรียนดอนชัยวิทยา, โรงเรียนบ้านแม่หาร, โรงเรียนบ้านแพะพิทยา,โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)   ภาพเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:55โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนางสาวสิริกร ชุ่มเชย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ    ภาพเพิ่มเติม

เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:52โดยsneeporn wongnoi


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางบงกชษกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศันสนีย์ แตะยา รักษาการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้บริหาร / คณะครู พร้อมกันนั้นนิเทศการจัดการเรียนการสอน และตรวจเอกสารบัญชีการเงิน และพัสดุ ของสถานศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแม่สุ โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ และโรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน   ภาพเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2563

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:46โดยsneeporn wongnoi


วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2563 เพื่อแจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายในการบริหารการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในการนำไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านการปลูกฝัง พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามกิจกรรม โรงเรียนดีมีที่ยืน ประเภทสถานศึกษาต้นแบบ ระดับดี และระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา 2562 ประธานเปิดโดย นายคุณาพิชศน์
แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร   ภาพเพิ่มเติม

เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์13 ส.ค. 2563 20:42โดยsneeporn wongnoi


วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน (โครงการสมเด็จพระเทพ) ณ โรง เรียนบ้านห้วยม่วง สาขาบ้านแม่ปะน้อย ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ภาพเพิ่มเติม

ถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์29 ก.ค. 2563 01:49โดยsneeporn wongnoi

เย็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายภีมม์เนศ คงคาใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทค โนโลยีสารสนเทศ และนางจินดา สินวีรุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร    ภาพเพิ่มเติม

ประชุมทีมบริหาร

โพสต์29 ก.ค. 2563 01:46โดยsneeporn wongnoi


วันพุธ ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อปรึกษาหารือ และแจ้งข้อราชการ พร้อมติดตามงาน รวมถึงร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม

ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

โพสต์29 ก.ค. 2563 01:44โดยsneeporn wongnoi


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี ประธานจัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนี้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย มีนายธวัช โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เป็นประธานในการจัดงาน และในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง มีนายดำรง ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 เป็นประธานในการจัดงาน โดยการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณเพื่อเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่น ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 912