ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • ผอ.สพป.มส.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่ 2 /2564 #96-104 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งติดตามนโยบายสพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ได้เน้นย้ำให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 เป็นลำดับที่ 104.โรงเรียนบ้านแม่ลามา 105.โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 106.โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 107.โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 108.โรงเรียนบ้านห้วยไชยยงค์ 109.โรงเรียนบ้านดอยงาม 110.ห้องเรียนบ้านห้วยยาก 111 ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2564 03:06 โดย sneeporn wongnoi
 • โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 360 องศา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 ซึ่งการนิเทศการศึกษาทุกระดับไปสู่เป้าหมายทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการจัดการศึกษา ได้แก่กระบวนการบริหารการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการนิเทศการศึกษา และการติดตาม ฯ ดำเนินการสังเกตุ สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร ร่องรอยหลักฐาน ต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ของโรงเรียน เพื่อชี้แนะแนวทาง ให้โรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา การบริหารจัดการภายในโรงเรียนให้ครอบคลุม มุ่งเน้นถึงความสำคัญในการนิเทศ ติดตาม เพื่อสนับสนุนส่่งเสริม กระตุ้นให้ผ ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2564 03:03 โดย sneeporn wongnoi
 • ประธานการประชุมการจัดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป.แม่อ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ปะจำปี 2564 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 21 มิ.ย. 2564 21:46 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • ปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ ฯ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 .นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รอง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางชมกฎ อินทัศน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯสวนจิตลดา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาปัจจุบันที่นักเรียนเข้าศึกษา รวม ...
  ส่ง 21 มิ.ย. 2564 02:55 โดย sneeporn wongnoi
 • ลงพื้นที่บ้านปู่ทา ตำบลแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 มอบหมายให้นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงพื้นที่ ณ บ้านกลอเซโล หย่อมบ้านปู่ทา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนบ้านกลอเซโล หย่อมบ้านปู่ทา มีความประสงค์ให้โรงเรียนบ้านกลอเซโลเปิดห้องเรียนที่บ้านปู่ทา เนื่องจากมีระยะทางห่างจากบ้านกลอเซโลประมาณ 10 กิโลเมตร   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 21 มิ.ย. 2564 02:52 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1113 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/hnangsux-rabrxng-kar-hak-phasi-n-thi-cay


ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


กลุ่มงาน

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/administration-group/
http://plan.mhs2.go.th/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/finacial-and-assets-administration-group/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/person
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/promotion-of-educational-provision-group/
http://spv.mhs2.go.th/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/internal-audit-unit/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-kdhmay-laea-khdi/

ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara