หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ้าย ผู้รับบำเหน็จ - บำนาญ ปี 2563

ช่องทางที่ 1 : สั่งพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย คลิกDownload 
    การค้นหาและพิมพ์
    1.Ctrl + F

    2.พิมพ์ชื่อของผูัยืม

    3.สั่งพิมพ์ด้วยระบุเลขหน้า