วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนวัตกรรม สร้างคุณภาพนักเรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.      ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.      บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล

3.      พัฒนานักเรียนทั้งร่างกาย ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษา และทักษะในศตวรรษที่ 21

4.      เพิ่มโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5.      พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ สู่ความเป็นมืออาชีพ

6.      ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์

1.     ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์     มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัตถ์ อดออม กตัญญูกตเวที โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม

2.     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล

3.     ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและหรือมีความสามารถพิเศษ

4.     ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย             มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี    ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.     ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ

6.     ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ          มีประสิทธิภาพ เป็นบุคลากรมืออาชีพ

7.     สถานศึกษาจัดการศึกษาตามบริบท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานต้นแบบสำนักงานสีเขียว Green office และมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1     การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์ที่ 2     การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 3     การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 4     การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5     การพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 6     การจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม