ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูล ฯ วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลโครงการ การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมิินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2          ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง โดย sneeporn wongnoi
 • กิจกรรมหน้าเสาธง วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทุกคน ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รวมถึงการกล่าวปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อรณรงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต" ซึ่งเป็นกิจกรรมทีึ่ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรักสาม ...
  ส่ง โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมชี้แจงแนวการดำเนินการทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2563 วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 สำหรับกรรมการคุมสอบ และกรรมการกลางประจำสนามสอบ ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร เพื่อสร้างความตระหนัก บทบาท หน้าที่และแนวทางในการดำเนินการบริหารการสอบ O-NET ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ ของสทศ. โดยมีนางเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณในการคุมสอบ และนางสาวปรียานุช อุปถัมป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน และให้ความรู้คำแนะนำ และชี้แจงในบทบาทหน้าที่ในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง โดย sneeporn wongnoi
 • การประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแม่หลุย นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนแม่หลุย +++ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง โดย sneeporn wongnoi
 • ร่วมเป็นเกียรติการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ฯ โรงเรียนล่องแพวิทยา นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการรับการประเมินสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา +++ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 5 มี.ค. 2564 00:17 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1030 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/hnangsux-rabrxng-kar-hak-phasi-n-thi-cay


ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara