ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับฟังนโยบาย และข้อราชการ สู่การปฏิบัติ จากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 เม.ย. 2564 20:33 โดย sneeporn wongnoi
 • รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2564 วันที่พุธที่ 28 เมษายน 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2564 เพื่อรับทราบข้อราชการจากสพฐ. จากนั้นได้ประชุมทีมบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือการบริหารงานรวมถึงติดตามตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 เม.ย. 2564 20:29 โดย sneeporn wongnoi
 • คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ ตำบลแม่สามแลบ วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายณัฐวุฒิ วุฒิพุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซิวาเดอ ลงพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ที่ประสบภัย ซึ่งเป็นชาวบ้าน ได้พากันอพยพออกจากพื้นที่ บ้านแม่สามแลบ หลายร้อยกว่าช ...
  ส่ง 29 เม.ย. 2564 20:26 โดย sneeporn wongnoi
 • พระราชทานพระราชวโรวาส ฯ วันอังคารที่ 27 เมษายน2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นทื่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นางมาลัย ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุรพล ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวกนกอร ติ๊บหลาน ศึกษานิเทศก์ นางสาวสุดธิดา เมืองมูล นักวิชาการศึกษา นายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา นายมัฌชมา บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลโคะ นายศุฎฎ ...
  ส่ง 29 เม.ย. 2564 20:22 โดย sneeporn wongnoi
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษาฯ วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 13.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำเดือน เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 เม.ย. 2564 19:45 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1082 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/hnangsux-rabrxng-kar-hak-phasi-n-thi-cay


ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara