ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564 เพื่อรับทราบข้อราชการจากสพฐ. และแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัด การดำเนินงาน จากนั้นประชุมทีมบริหาร เพื่อแจ้งข้อราชการ และปรึกษาหารือการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 2 มิ.ย. 2564 01:18 โดย sneeporn wongnoi
 • ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและคณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่สะเรียงและคณะ เนื่องในโอกาส ว่าที่ ร.ต.คมกริช พิกุล นิติกรชำนาญการ โอนย้ายมาปฏิบัติราขการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2..+++ทั้งนี้ ได้กล่าวให้โอวาทและแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร โดยให้ทำงานอย่างมีความสุข ยึดทางสายกลาง ภายใต้ค่านิยมองค์กร "ยิ้มไหว้แจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม"  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 2 มิ.ย. 2564 01:15 โดย sneeporn wongnoi
 • การประขุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประขุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์องค์ประกอบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา และบริบทการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และประกาศใช้เป็นแนวทางการในการคัดเลือก ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 2 มิ.ย. 2564 01:11 โดย sneeporn wongnoi
 • ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 โดยใช้การประชุมทางไกลออนไลน์ ด้วยระบบ Video Conference เพื่อมอบนโยบาย ข้อราชการต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซ ...
  ส่ง 2 มิ.ย. 2564 01:07 โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2564 เพื่อรับฟังข้อราชการ จากนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่อง สอน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 2 มิ.ย. 2564 01:03 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1102 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/hnangsux-rabrxng-kar-hak-phasi-n-thi-cay


ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


กลุ่มงาน

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/administration-group/
http://plan.mhs2.go.th/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/finacial-and-assets-administration-group/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/person
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/promotion-of-educational-provision-group/
http://spv.mhs2.go.th/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/internal-audit-unit/
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-kdhmay-laea-khdi/

ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara